Do pobrania

Mielec, 2013-12-12

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 24. ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz.U. Nr 123 z 2006 r. poz. 858 ), Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu ogłasza tekst Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na  terenie  Gminy  Mielec  obowiązującej na  okres  od  dnia  01.01.2014 r.  do  dnia  31.12.2014 r., zatwierdzonej uchwałą  Nr   XXXVII / 294 / 2013  Rady Gminy Mielec z dnia 5 grudnia 2013 r.

 

            TARYFA  DLA  ZBIOROWEGO  ZAOPATRZENIA  W  WODĘ

  I  ZBIOROWEGO  ODPROWADZANIA  ŚCIEKÓW 

obowiązująca na  terenie  Gminy  Mielec  na  okres  od  dnia  1.01.2014 r.  do  dnia  31.12.2014 r.

 

I.         Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa  stanowi zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych  za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania na terenie Gminy wiejskiej Mielec, zwanej dalej „Gminą Mielec”, na okres 1 roku: od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123 z dn. 11.07.2006 r. poz. 858  z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06. 2006 r., w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127 z 2006 r. poz. 886), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii określenia niezbędnych przychodów użyte w tekście, pochodzą z  ww. ustawy lub rozporządzenia.

 

II.        Rodzaje prowadzonej działalności.

GZGK  prowadzi działalność na terenie Gminy Mielec.

Przedmiot działalności GZGK stanowi między innymi:

-                  administrowanie w imieniu gminy obiektami stanowiącymi mienie komunalne gminy w zakresie wodociągów i kanalizacji,

-                  wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom, za pomocą urządzeń wodociągowych, będących w jego eksploatacji,

-                  zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych, w tym: odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców z terenu Gminy Mielec, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych będących w jego eksploatacji, do oczyszczalni ścieków znajdujących się poza terenem Gminy Mielec,

-                  hurtowy zakup wody dla odbiorców z terenu Gminy Mielec oraz  hurtowe odprowadzanie ścieków bytowych z terenów Gminy Mielec

GZGK prowadzi działalność na podstawie:

1.               Uchwały Nr III/13/2002 Rady Gminy w Mielcu z dnia 30 grudnia 2002 r.,

2.               Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalonego przez Radę Gminy Mielec (Uchwała RG Mielec Nr XXXVI/199/2006 z dn.18.07.2006 r.)

 

III.       Rodzaj i struktura taryfy.

GZGK przedkłada taryfę jednolitą wieloczłonową. Taryfę, zgodnie z przepisami rozporządzenia, oparto na kalkulacji niezbędnych przychodów, koniecznych do pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania w ruchu obsługiwanej przez GZGK infrastruktury technicznej w zakresie gminnych wodociągów i kanalizacji.

Zgodnie z przepisami  ustawy, taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający: uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania wytwarzania ścieków oraz łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości cen i naliczonych opłat.

Jednolite taryfowe ceny i stawki opłat abonamentowych, dotyczą wszystkich odbiorców usług, dla których usługi  w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków  na terenie Gminy Mielec świadczy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, zwany dalej „GZGK”, z wyłączeniem dostawców i odbiorców  hurtowych.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa zawiera także cenę za wodę pobraną przez jednostki podległe Gminie Mielec na cele przeciwpożarowe .

 

IV.       Taryfowe grupy odbiorców usług.

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dokonują alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi, dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, strukturę planowanych taryf, spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji w porównaniu z kosztem ich wdrożenia, stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe, i biorąc pod uwagę brak zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę oraz kosztów odprowadzania ścieków dla wiejskich gospodarstw domowych, mieszkańców gminy prowadzących działalność gospodarczą a także innych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz podobny sposób korzystania przez nich z gminnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (woda głównie do celów bytowych a ścieki wyłącznie bytowe), przyjęto w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jedną taryfową grupę odbiorców usług, obejmującą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez GZGK w Mielcu, których dotyczą przepisy ustawy.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1

2

3

1.

ZW

Zaopatrzenie  w  wodę  z  gminnych sieci  wodociągowych

 

1.1

Gospodarstwa domowe, mieszkańcy gminy prowadzący działalność gospodarczą a także inni odbiorcy usług wodociągowych.

 

 

     Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości , rozliczani za ilość dostarczonej wody ustalona w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub dodatkowego. Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo -wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, zakłady usługowe i inne.

       Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania, np. mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub dodatkowego. Odbiorcy usług nie wymienieni wyżej, w tym m.in.: zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne.    

      Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wodomierz główny lub dodatkowy.

 

1.2

Gmina Mielec

     Gmina Mielec za wodę pobraną z hydrantów do celów przeciwpożarowych, rozliczana na podstawie sprawozdań o zużyciu wody na cele przeciwpożarowe sporządzanych przez gminne jednostki OSP oraz za wodę pobraną do innych celów.

 

2.

 

Odprowadzanie  ścieków  poprzez  gminne  sieci  kanalizacji sanitarnej

 

2.1

 

Gospodarstwa domowe, mieszkańcy gminy prowadzący działalność gospodarczą a także inni odbiorcy usług kanalizacyjnych.

 

       Właściciele, zarządcy budynków, odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie urządzenia pomiarowego.

 

 

Użyte  w  tabeli określenia oznaczają :

wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący całkowitą ilość wody pobranej, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,

urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy, instalowany dodatkowo przez odbiorcę wody i/lub dostawcę ścieków, mierzący ilość zużytej wody nie trafiającej jako ścieki do kanalizacji.

 

V.                      Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Dla rozliczeń z odbiorcami usług, o których mowa w punkcie IV, obliczono następujące ceny i stawki opłat abonamentowych:

Wysokość ceny za dostarczenie 1 m3 wody

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena  netto

Jednostka  miary

1

 

2

3

 

4

 

1.

 

ZW

2,40

zł/m3

 

 

Wysokość ceny  za odprowadzenie 1 m3 ścieków

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka  miary

1

2

 

3

 

4

 

1.

6,00

zł/m3

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka netto

Jednostka  miary

1

 

2

 

3

 

4

 

1.

 

ZW

1,94

zł/odbiorcę usług/miesiąc

2.

1,30

zł/odbiorcę usług/miesiąc

 

gdzie:

-                  cena  za dostarczoną  wodę - wielkość wyrażona w  złotych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody,

-                  cena za odprowadzone ścieki - wielkość wyrażona w złotych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków,

-                  stawka opłaty abonamentowej  -  wielkość wyrażona  w złotych  na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; niezależna od  ilości dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków a uzależniona od okresu rozliczeniowego.

 

Do cen i stawek opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dolicza się podatek od towarów i usług - VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami. W dniu złożenia niniejszej Taryfy, stawka podatku VAT wynosi 8%.

W niniejszej Taryfie nie określono wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ze względu na to że gminne sieci kanalizacyjne zaprojektowano i wybudowano z przeznaczeniem do odbioru ścieków bytowych.

 

VI.            Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia, na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłaty abonamentowej oraz ilości dostarczonej wody i ilości odprowadzanych ścieków.

Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W uzasadnionym przypadku braku możliwości zamontowania u odbiorcy wody wodomierza, rozliczenia za zużytą wodę są prowadzone w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w odrębnych przepisach (art. 27 ust.1 i 3 ustawy).

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. W razie braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się  jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie (art. 27, ust. 5 ustawy).

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27 ust. 6 ustawy).

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zgodnie z wystawioną przez GZGK fakturą w terminie zapłaty określonym na fakturze.

Pozostałe, szczegółowe zasady rozliczeń, zawarte są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Gminy Mielec oraz w umowie o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, zawieranej przez odbiorców usług z GZGK w Mielcu.

 

VII.         Warunki stosowania cen i stawek opłat.

1.      Ceny za dostarczony odbiorcy usług 1 m3 wody i za odprowadzony od odbiorcy usług 1 m3 ścieków, które obowiązywać będą taryfową grupę odbiorców usług, będą wyliczone jako różnica pomiędzy cenami taryfowymi a kwotami dotacji przyznanych z budżetu Gminy Mielec do 1 m3 sprzedanej wody i 1 m3 odebranych ścieków, jeżeli takie dotacje zostaną przyznane.

2.      Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług, za które GZGK pobiera opłaty określa się następująco:

 

Zaopatrzenie w wodę

 

Symbol taryfowej grupy odbiorców usług

 

Zakres świadczonych usług

 

0

 

1

 

ZW

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie) budynków

(gospodarstw domowych ) dla celów  socjalno-bytowych.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie) zakładów przemysłowych i usługowych.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie) budynków użyteczności publicznej ( szkoły, przedszkola, i inne ).

Zapewnienie dostawy wody do celów przeciwpożarowych.

 

Odprowadzanie ścieków

 

Symbol taryfowej grupy odbiorców usług

 

Zakres świadczonych usług

 

0

 

1

 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków bytowych z budynków mieszkalnych.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków bytowych z zakładów przemysłowych i usługowych.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków bytowych z budynków użyteczności publicznej

( szkoły, przedszkola, i inne ).

 

 

VIII.       Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

GZGK świadczy usługi przy zachowaniu standardów jakościowych, określonych w:

-           regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie

            jego działania,

-                  przepisach prawnych dotyczących jakości wody dostarczanej odbiorcom oraz przepisach ochrony środowiska,

-                  umowach z odbiorcami usług. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja wytworzona przez Dariusz Gustaw dnia 31.12.2013
Opublikowana przez Dariusz Gustaw dnia 31.12.2013. Odsłon 503, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony