Ceny dostawy wody i odprowadzania ścieków

 

Wyciąg z Taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków  na terenie  Gminy  Mielec

na  okres  od  dnia  1.01.2017 r.  do  dnia  31.12.2017 r.

( ... )

V.  Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.  

1.  Cena netto za dostarczenie 1 m3 wody dla wszystkich odbiorców usług:  2,70  zł/m3

2.  Cena netto za odbiór 1 m3 ścieków dla wszystkich odbiorców usług:       6,20  zł/m3

3.  Wysokość stawki opłaty abonamentowej dla zaopatrzenia w wodę:          2,00  zł/odbiorcę usług/miesiąc

4.  Wysokość stawki opłaty abonamentowej dla odbioru scieków:                1,40  zł/odbiorcę usług/miesiąc

( ... )  

Do cen i stawek opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dolicza się podatek od towarów i usług  VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami. W dniu wprowadzenia niniejszej taryfy, stawka podatku VAT wynosiła 8%.

( ... )

GZGK w Mielcu

Informacja wytworzona przez Dariusz Gustaw dnia 08.03.2017
Opublikowana przez Dariusz Gustaw dnia 08.03.2017. Odsłon 558, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony